הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט - דף הבית
יעודי קרקע 4

על הוועדה

רקע:

יו"ר: פאיז אבו צהיבאן (ראש העיר רהט)

מהנדס הועדה: אברהים אבו סהיבאן (מהנדס העיר)

הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט נוסדה בשנת 1995, לאחר פיצולה מהועדה המרחבית לתכנון ובנייה שמעונים.

הועדה אחראית על תכנון מרחב העיר רהט, ששטחה 36,287 עם כ-65,000 תושבים ומוגדרת כועדת תכנון רגילה.  

תחומי האחריות של הועדה:

1. טיפול בתכניות מפורטות (תב"עות).

2. מתן תיקי מידע והיתרי בנייה.

3. פיקוח על תכנון ובנייה.

תכניות מתאר לעיר:

עד כה הוכנו לעיר שתי תכניות מתאר- תכנית מתאר 2/223/02/7 שאושרה ב 1989- ותכנית מתאר 402/02/17

שאושרה בשנת 2007 . תכניות אלו התוו את כיווני ההתפתחות של העיר ומשקפות במידה רבה את התפיסות 

התכנוניות שרווחו בעת הכנתן בנוגע להתיישבות העירונית של הבדואים בנגב. תכנית המתאר הראשונה לעיר

הציגה תפיסה תכנונית שעיקרה שימור המבנה השבטי בעיר ע"י הפרדה פיזית בין השכונות השונות. תכנית

המתאר שאושרה לעיר לפני כעשור, לעומת זאת, מציגה תפיסה תכנונית הרואה ברהט עיר מערבית ומודרנית.


בימים אלו מקודמת תכנית המתאר הכוללנית 618-0629659, אשר פורשת את החזון התכנוני לעיר לשנת היעד

2040. התכנית שמה דגש על גידול האוכלוסייה הצפוי בשנת היעד וצרכי הציבור הנובעים מכך (מוסדות חינוך,

  בריאות ועוד). זאת תוך התייחסות לשכונות המגורים הותיקות בעיר, השכונות החדשות בחלקה הדרומי של

 העיר (המכונים: המתחמים) והשכונות החדשות המתוכננות בצפון ודרום העיר. בד בבד, התכנית מתייחסת 

גם להמשך התפתחותה הכלכלית על ידי הגדלת אזורי התעשייה והמסחר.על הוועדה